Inici_eng.html

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Català

Castellano

English

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Àmbits >Saber-ne més

Gestió natural i integral de l'aigua

Us comentarem a través d'un exemple el tipus de propostes que es poden realitzar en un projecte de gestió natural i integral de l'aigua en un entorn. Aquest pot ser una finca agrícola, un habitatge, una indústria o un nucli urbà indistintament.

Principals conceptes:

Gestió integral: les propostes van encaminades a treballar de forma conjunta i coordinada els diferents aspectes que intervenen en el cicle de l'aigua, com són:

oCaptacions: tipus, volum i valor ambiental de les captacions (pluvials, pous i mines superficials, pous profunds, xarxa pública, regants, etc.)

oEmmagatzematge de l'aigua: segons el seu ús en funció de la qualitat. Estudi d'elements secundaris (emmagatzematges amb ús de piscines, zones enjardinades estètiques, dipòsits, funció estructural a l'edifici com pes estructural o generació de massa tèrmica, etc.)

oÚs de l'aigua:

Depenent la qualitat necessària per a l'ús final, per exemple, no tota l'aigua utilitzada necessita tenir qualitat d'aigua potable: aigua de reg, aigua necessària per neteja i / o ompliment de les cisternes de wàters, etc.

Mesures de minimització de consum com sistemes de neteja més eficients, processos amb menor consum d'aigua o ús de productes més manejables.

Mesures d'optimització, com emprar l'aigua grisa a omplir cisternes de vàters.

oGestió de l'aigua residual per tipus de contaminants: Ajuntar aigües de molt diferent composició sol dificulta i encareix les solucions. Amb l'aigua grisa es pot fer tractaments econòmics i en origen, a part de poder servir per omplir cisternes o altres usos menors.

oTractament de l'aigua residual, bé en origen, bé fent pre-tractaments que facilitin la seva depuració en instal·lacions públiques o col · lectives. Part d'aquests (com la fossa sèptica) són fàcilment integrables a l'edifici on poden formar part de l'estructura del mateix. Altres tractaments permeten l'ús de tècniques extensives integrables a diversos nivells. Per exemple el tractament per llacunes pot integrar-se en la jardineria o sistemes de filtres de grava vegetats poden formar part de jardineres exteriors a l'edifici o de teulades vegetats que afavoreixen l'estalvi energètic en climes càlids.

oAltres usos: En utilitzar sistemes que es basen en recursos naturals, aquests poden aprofitar posteriorment, recuperant no només la qualitat de l'aigua, sinó els nutrients i carboni captats. Exemples d'això és utilitzar la planta aquàtica per compost, encoixinat agrícola o farratge, ferti-irrigació de cultius com fruiters o de matèries primeres (per cistelleria, fusta, etc.) O integrant-lo amb sistemes d'aqüicultura.


Exemple en un bloc d'habitatges:

Les accions que es poden prendre en un bloc d'habitatges poden incloure:

La captació de les aigües pluvials de les teulades i terrasses de l'habitatge, que s'emmagatzemarà en dipòsits subterranis (2). Les àrees de captació poden incloure sostres vegetats o làmines d'aigua (1) que intervindran en la millora bioclimàtica de l'edifici en millorar l'aïllament o reduir la calor i que poden ser també part del tractament de les aigües grises generades.

El subministrament d'aigües es fa considerant les diferents fonts com pluvials, pous, xarxa pública, etc. i es prioritzen segons qualitat d'ús i renovabilitat de la font. Així mateix es proposen mesures de bon ús i estalvi en el consum (3).

Les aigües residuals es separen segons el tipus de contaminació en aigües negres, grises i altres (sobretot en casos d'industrials), el que permet adaptar el tractament a les característiques de cada tipus d'aigua. Per exemple les aigües grises són fàcilment tractables i reutilitzables. En aquest esquema es proposa la reutilització de l'aigua grisa (dutxes i piques) directament a omplir les cisternes del vàter, per al qual no necessitem aigua potable (4). ¡Aquest simple fet pot significar fins a un 30% d'estalvi!

L'aigua grisa que no s'utilitzi en la cisterna es pot tractar mitjançant filtres de grava o altres sistemes en jardineres exteriors de l'edifici (5) o al terrat (1) on servirà com a element bioclimàtic. Aquesta aigua ja depurada es podrà reutilitzar en el reg d'espais verds de la finca (9).

Les aigües negres s'envien a un sistema de fosses sèptiques integrades a l'edifici (7) on poden complir funcions com donar càrrega estructural o altres a nivell d'edificació. Després de la fossa sèptica, l'aigua es pot acabar de depurar en estanys o filtres de grava a les zones verdes de la finca (8) o enviar al clavegueram local. En el cas de tractar-in-situ, les depuradores ecològiques permeten el tractament per recreació de zones humides amb el que tindrem un aiguamoll que pot ser punt de fauna, element estètic, reserva d'aigua davant incendis o regulador de temperatures en el disseny de l'entorn l'edifici.

L'aigua depurada, sigui grisa o negra, així com l'aigua de pluja excedent o captada del sòl i vials es pot emmagatzemar a la depuradora verda (8) o en dipòsits específics (2) i serà després utilitzada en el reg d'espais verds ( 9).

A aquesta concepció global i holista del maneig de les aigües en un entorn (sigui aquest una casa unifamiliar, una indústria, una comunitat urbana o rural) és el que anomenem "gestió natural integral de l'aigua a la finca"


Altres elements:

A part del comentat, és important destacar que treballem amb principis d'enginyeria ecològica. Això abasta múltiples aspectes del disseny i funcionament com són:

oTreballar amb materials ecològics i de la zona en la mesura del possible: Des impermeabilitzacions amb argila, a sistemes que es basen en aiguamolls (graves, pedra, etc.).

oÚs de plantes aquàtiques: Prioritzem l'ús de planta aquàtica autòctona i analitzem les seves possibles usos posteriors com: material per compostatge, farratge, matèria primera per polpa de paper, fibres vegetals o cistelleria.

oAnimals: Dissenyem sistemes compatibles amb aqüicultura de peixos o processos integrats amb ramaderies. Generació de punts d'atracció i cria de fauna.

oEnergia: Minimitzem l'ús d'energia necessària en el procés. Una depuradora típica funciona amb processos naturals que no requereixen energia. En alguns casos farem servir energia per bombaments o per fer sistemes més intensius (si per exemple no hi ha disponibilitat d'espai), però en qualsevol cas a uns nivells molt inferiors que altres sistemes de depuració.

oManteniment: Per al seu funcionament, els sistemes ecològics o extensius requereixen un baix nivell de manteniment i en la majoria dels casos aquest es pot fer per personal no molt especialitzat.

oDesenvolupament: Seguim estudiant sistemes que millorin els tractaments a molt diferents nivells: nous usos per a les plantes utilitzades, mesures de bon ús de l'aigua, sistemes de vàter sec que no requereixen l'ús d'aigua, mètodes tous de desinfecció, tècniques d'anàlisi i un ampli ventall més.

oFormació: Impartim cursos i tallers de diferent durada i per a tots els nivells formatius, des de l'ESO a llicenciats o pràctics per a l'entorn rural o gestors de depuradores d'aigües.

 

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Rets:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html